• Tantra: Path of Ecstasy – Georg Feuerstein
  • Tantra Illuminated – Christopher Wallis
  • Awakening Shakti  – Sally Kempton
  • Hatha Yoga Pradipika – von Muktibodhananda Swami